Companies news  •  Services

Bureau Veritas announces the opening of its new sustainable hub in Southeast Asia.

-Tiếng Anh bên dưới-

 

Bureau Veritas, a world leader in testing, inspection, and certification services, is pleased to announce the opening of its new Sustainability Hub in Southeast Asia. This strategic initiative underscores our commitment to advancing sustainability practices and supporting businesses in the region in their journey towards environmental stewardship and social responsibility.

Located in the heart of Southeast Asia, the Sustainability Hub will serve as a dedicated centre for driving sustainable development initiatives, fostering collaboration, and delivering innovative solutions to address the region's sustainability challenges. As Southeast Asia continues to experience rapid economic growth, the need for sustainable business practices has never been more critical.

The Sustainability Hub will offer a wide range of services tailored to meet the unique needs of businesses operating in Southeast Asia. These services include sustainability assessments, carbon footprint measurement, environmental impact assessments, supply chain sustainability audits, and training programs to build capacity and awareness around sustainable practices.

"We are delighted to announce the opening of our Sustainability Hub in Southeast Asia," said Udomdej Kongtaveelert, VP CIF South East Asia. "As a trusted partner to businesses worldwide, Bureau Veritas is committed to supporting our clients in Southeast Asia as they navigate the complex landscape of sustainability. Our new hub will serve as a central resource for organisations seeking to integrate sustainability into their operations and drive positive environmental and social impact."

Through its comprehensive suite of sustainability services and expertise, Bureau Veritas is helping businesses in Southeast Asia unlock new opportunities for growth while contributing to a more sustainable future for generations to come.

-----

Bureau Veritas, Tập đoàn hàng đầu thế giới về dịch vụ Kiểm nghiệm, Giám định và Chứng nhận vừa chính thức khai trương Trung tâm Phát triển Bền vững tại khu vực Đông Nam Á. Bước đi chiến lược này khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy các hoạt động bền vững và hỗ trợ doanh nghiệp trong khu vực trên hành trình hướng tới môi trường và trách nhiệm xã hội.

Trung tâm Phát triển Bền vững sẽ đóng vai trò là đầu mối để thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững mới, đồng thời giúp tăng cường hợp tác, và cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức liên quan đến tính bền vững trong khu vực. Với đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhu cầu về các hoạt động kinh doanh bền vững ngày đang ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trung tâm cung cấp đa đạng dịch vụ, được thiết kế riêng biệt nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của mỗi doanh nghiệp. Các dịch vụ này bao gồm: đánh giá tính bền vững, đo lường dấu chân carbon, đánh giá tác động môi trường, kiểm tra tính bền vững của chuỗi cung ứng và các chương trình đào tạo nhằm xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về các hoạt động bền vững.

Ông Udomdej Kongtaveelert, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á, Bureau Veritas cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc khai trương Trung tâm Phát triển Bền vững tại Đông Nam Á. Với tư cách là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trên toàn thế giới, Bureau Veritas cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hướng tới phát triển bền vững và giải quyết các thách thức doanh nghiệp đang gặp phải. Trung tâm mới này sẽ đóng vai trò là đầu mối hỗ trợ các tổ chức hướng đến việc tích hợp tính bền vững vào các hoạt động của mình, nhờ đó tác động tích cực đến môi trường và xã hội."

Bằng chuyên môn và các dịch vụ toàn diện về liên quan đến tính bền vững, Bureau Veritas tự hào hỗ trợ các doanh nghiệp tại Đông Nam Á mở ra những cơ hội tăng trưởng mới, đồng thời góp phần vào một tương lai bền vững hơn cho thế hệ tương lai

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin